سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا ایمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات فارس؛ دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران
علی خردمند – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدشهر،گروه حسابداری،فارس،ایران
فضل الله کاظمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،گروه مدیریت اجرایی،شیراز ، ایران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1931 1931 است.جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک ، حدود 33 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.داده به روش میدانی گردآوری شده اند. متغیرهای این پژوهش شامل سیاست تقسیم سود سهام و ساختار سرمایه است.متغیر وابسته سود تقسیمی سهام و عوامل تشکیل دهنده ساختار سرمایه که شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی کل، نسبت بدهی کوتاه مدت و نسبت بدهی بلندمدت است به عنوان متغیر مستقل شناخته شده اند.یافته های پژوهش نشان می دهد، یک رابطه منفی و معناداری بین ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود سهام وجود دارد.نتایج حاکی از تأیید فرضیه اول، فرضیه دوم، فرضیه سود و فرضیه چهارم است.