سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد قلی زاده حسن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف صورت های مالی اساسی، فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری استفاده کنندگان است . آنها بر اساس اطلاعاتی که از طریق صورت های مالی اساسی در اختیارشان قرار می گیرند . اقدام به تصمیم گیری می نمایند سرمایه گذاران برای تصمیم گیری نیاز به اطلاعات دارند و برای گرفتن یک تصمیم درست، اطاعات باید درست و به موقع باشند . بر اساس استانداردهای حسابداری ایران شرکت ها باید ارقام سود و زیان و ترازنامه را بصورت مقایسه ای همراه با ارقام سال جاری ارائه و افشا نمایند در این راستا ارقام سال قبل در سال جاری مجددا توسط شرکت و حسابرس مورد بازبینی و طبقه بندی قرار می گیرد در صورت وجود اشتباهی با اهمیت در ماهیت و نحوه طبقه بندی و نیز مبالغ سال قبل می بایست در سال جاری مورد تجدید ارائه قرار گیرد بدین ترتیب این تجدید ارائه به معنای وجود یک نقص و اشکال می تواند تغبیر شود ه در سال جاری کشف شده است . شناسایی ماهیت این گونه تعدیلات و نیز اهمیت آنها به همراه دلایل که می تواند بر رخداد آنها موثر باشد. مورد توجه تحقیق بود. در این تحقیق برای آزمون وجود رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته و همچنین معنادار بودن مدل ارائه شده از تحلیل رگرسیون استفاده شده است . داده های مربوط به شرکت های عضونمونه از منابعی چون تدبیر پرداز، دنا سهم، سایت بورس اوراق بهادار و .. استخراج و به صفحه گسترده اکسل منتقل شد . پس از انجام محاسبات لازم برای متغیرهای تحقیق ، با نرم افزار SPSS آزمون های آماری مورد نیاز بر روی آنها انجام شده است . در این تحقیق برای هر یک از ضرایب جزئی رگرسیون از آزمون t استیودنت و برای معناداری رگرسیون از آماره فیشر (F) در سطح 95 درصد اطمینان استفاده شده است . تحقیق حاضر به بررسی رابطه تجدیدارائه ارقام صورت های مالی با مولفه حسابرس می پردازد . جامعه موردبررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا پایان سال 1392 می باشد . یافته های فوق نشان داد که بین تجدید ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری با مولفه حسابرس رابطه معنی داری وجود ندارد. ولی بین تجدید ارائه سود و زیان انباشته و مولفه حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد .