سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهرداد قنبری – استادیار گروه حسابدرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
یونس اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
جمال اسماعیلی – مدرس اقتصاد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام بر اساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله (1391-1384) استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تأثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام با متغیرمجازی آزمون شده است. بر اساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل مؤثر و معنادار می باشد.