سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید شیخی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور، آبدانان، ایلام، ایران
محمد پیرانی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه جامع علمی کاربردی، آبدانان، ایلام، ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر رابطه ی بین پرخاشگری با یشرفت تحصیلی دانشجویان رشته حقوق دانشگاههای علمی کاربردی وپیام نور شهرستان آبدانان میباشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیهدانشجویان رشته حقوق دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور در سال تحصیلی 1394-1393 بود. در این پژوهش 101 نفربه عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون پرخاشگری وپیشرفت تحصیلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای پرخاشگری (خشم، تهاجم و کینه -توزی) با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پرخاشگری همه ی ابعاد رشد وسلامت نوجوانان را تحت تأثیر قرار می دهد. رشد جسمی آنان را به علت ایجاد استرس و تنش فراوان مختل می سازد.هیچنین رشد ذهنی یا شناختی و یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان را کاهش می دهد.