سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راضیه نیک خواه – کارشناس روانشناسی عمومی
امین صانعی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حکیمه آقایی – دکترای روانشناسی (عضو هیث علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود)
شهناز نوحی – دکترای روانشناسی (عضو هیث علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود)

چکیده:

هدف: هدف از این تحقیق بررسی رابطه ای بین درونگرایی-برونگرایی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی بوده است. روش: دراینپژوهش از روش آماری نوع همبستگی که به صورت تصادفی از بین کارمندان شهر تهران با نمونه آماری 50 نفر زن و مرد (متاهل ومجرد) انتخاب شده بودند استفاده شده است. ابزارهای اندازه گیری: دراین پژوهش از پرسشنامه تیپ شخصیتی آیزنگ 1965 وپرسشنامه تعهد سازمانی مقیمی (1380) استفاده شده است. یافته ها: بااستفاده از روش تجزیه و تحلیل آماری رابطه معنی داری بین اینسه عامل (تیپ شخصیتی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی) وجود دارد.نتیجه گیری: بین تیپ شخصیتی بامیزان تعهد سازمانی در میانکارمندان شهر تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.بین تیپ شخصیتی با میزان رضایت شغلی درمیان کارمندان شهرتهران رابطه معنیداری وجود ندارد. بین رضایت شغلی بامیزان تعهد سازمانی در میان کارمندان شهرتهران رابطه معنی داری وجود ندارد. بین تعهد سازمانی ومیزان تحصیلات کارمندان دولتی شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.بین رضایت شغلی و وضعیت تأهل کارمندان دولتی شهر تهران رابطهمعنی داری وجود دارد. بین تعهد سازمانی و وضعیت تاهل کارمندان دولتی شهر تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.بین رضایت شغلی ووضعیت تأهل کارمندان دولتی شهر تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.