سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لاله محتشم – کارشناسی روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهسا گله دار – کاردانی مامایی دانشگاه آزاد گچساران
آزیتا بختیاری – دانشجوی کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهراهواز بود. نمونه پژوهش شامل 80 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخابشدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامهی حمایت اجتماعی فیلیپس و افسردگی بک پاسخ دادند. طرح پژوهشتوصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل دادهها از روشهای آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنیننتایج رگرسیون نشان داد که بین حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان زنان رابطه چندگانه وجود دارد و حمایت اجتماعیبهترین پیش بینی کننده افسردگی می باشد.