مقاله رابطه خلاقيت و مشارکت با توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي واحد مرودشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1392 در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه 99 تا 116 منتشر شده است.
نام: رابطه خلاقيت و مشارکت با توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي واحد مرودشت)
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله مشارکت
مقاله توانمندسازي
مقاله هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: قلتاش عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضايي حديثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي رابطه خلاقيت و مشارکت با توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت انجام شد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري اين پژوهش را تمامي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت در سال تحصيلي 90- 1389 به تعداد 211 نفر تشکيل داده اند و حجم نمونه مورد پژوهش بر اساس جدول مورگان 136 نفر انتخاب شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه خلاقيت تورنس (2001) با پايايي 0.81، مشارکت کاري لاداهل و کجنر (1965) با پايايي0.70  و توانمندسازي شورت و راينهارت (1995) با پايايي0.90  بهره گرفته شده است و براي تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي از روش هاي آماري ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه استفاده شده است. نتايج حاصله نشان داد که بين خلاقيت و مشارکت با توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه رابطه مثبت معناداري وجود دارد. بين ابعادانعطاف پذيري، بسط و اصالت با توانمندسازي رابطه مثبت معناداري وجود دارد. بين ابعاد درگيري بالاي شغلي، حس وظيفه شناسي و تغييرپذيري با توانمندسازي رابطه مثبت معناداري وجود دارد. خلاقيت و مشارکت مي توانند توانمندسازي را پيش بيني نمايند. مولفه بسط و مولفه حس وظيفه شناسي مي توانند توانمندسازي را پيش بيني نمايند.