سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید آریاپوران – استادیار، دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر
مرضیه امیری منش – کارشناس ارشد روانشناسی
فرشید آریاپوران – کارشناس روانشناسی، مشاور مدرسه، آموزش و پرورش شهرستان گیلانغرب

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطهی سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش تحصیلی و انگیزش ریاضی دانش آموزان سالاول دبیرستان بود. به همین منظور، کل معلمان ریاضی ( 20 معلم) و 115 دانشآموز پایهی اول دبیرستان آنان به صورت دردسترس از شهرستان گیلانغرب انتخاب شدند. معلمان پرسشنامهی باورهای معلمان در مورد مدیریت کلاس (مارتین وهمکاران، 1998 ) و دانشآموزان مقیاس مقیاس انگیزش ریاضی(فنگ و هانگ، 2010 ) را تکمیل نمودند. روش پژوهشهمبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک مدیریت کلاستعاملگرا و غیر مداخله گر معلمان با جهت گیری هدف درونی، جهت گیری هدف بیرونی، ارزش عمل، کنترل عقاید براییادگیری و خودکارآمدی و اضطراب امتحان در ریاضی و بین سبک مدیریت کلاس مداخله گر معلمان با ارزش عمل، کنترلعقاید، خودکارآمدی و اضطراب امتحان در ریاضی رابطه معنی دار بدست آمد.