سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اکبر اعتباریان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سعید صالحی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مهدیه نجفی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هدف این تحقیق تعیین رابطه بین شیوه های حل تعارض با عوامل تعارض زا می باشد این تحقیق پیمایشی و از شاخه ی میدانی است تحقیق حاضر براساس سه سوال تنظیم گردیده است بدین منظور پرسشنامه ای به منظور بررسی رابطه بین عوامل تعارض زا و شیوه های حل آن در بین کارکنان اداری دانشگاه یزد تهیه گردیده است این پرسشنامه شامل 26 سوال از نوع بسته می باشد که 5 شیوه حل تعارض اعمال قدرت، از خود گذشتگی ، عقب نشینی ، بررسی منطق استدلال و مصالحه را بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت مورد بررسی قرارداد. در سطح آمار توصیفی با استفاده ازشاخصهای آماری نظیر فراوانی، درصد و میانگین به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است در سطح آمار استنباطی با استفاده از آزمون t تک متغیره، t مستقل ، تحلیل واریانس یک طرفه آزمون توکی و با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.