سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه احدی نژاد – کارشناس ارشد تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
رخساره بادامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مینا مستحفظیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش سازمانی با تعالی سازمانی می باشد. این تحقیق از نوع همبستگی و به روش پیمایشی انجام گرفت، جامعه آماری این پژوهش را کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان، در سال 1390 تشکیل می داد، که تعداد آنها 400 نفر برآورد گردید. از این تعداد 200 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. از 200 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 130 پرسشنامه عودت داده شد. برای اندازه گیری داده ها از دو پرسشنامه استفاده گردید، پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت که ستاری قهفرخی آن را به فارسی ترجمه نمود و گزارش کرده است که روایی صوری آن در ایران مورد تأئید اساتید و صاحب نظران قرار گرفته و پایایی سوالات نیز بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ معادل 0/93 گزارش شده است و پرسشنامه تعالی سازمانی که توسط امانی شلمزاری طراحی و تدوین گردیده و روایی صوری این پرسشنامه و پایایی آن مورد تأئید قرار گرفته است. این پرسشنامه، نه زیر مقیاس رهبری، خط مشی و راهبرد نتایج مشتری، فرآیندها، کارکنان، مشارکت ها، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد را شامل می شود. نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش سازمانی و تعالی سازمانی به صورت کلی، همبستگی مثبت قوی معنادار وجود دارد.