سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدسعید موسوی – دانشجوی دکترای روانشناسی، مدرس جهاد دانشگاهی کاشمر،ایران
حسن قربانی – دکترای فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه آزاد سمنان،ایران
ناصر مهران فرد – دانشجوی دکترای حقوق، مدرس دانشگاه قوچان
مجتبی سلطانی – دانشجوی دکترای حقوق و سیاست شناسی،مدرس دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب آموزشگاهی در دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. روش تحقیق، این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد . داده ها با استفاده از پرسشنامه ها استاندارد شده هوش هیجانی شرینگ و اضطراب آموزشگاهی فیلیپس ، جمع آوری شدند و با استفاده از نضریب همبستگی ورگرسیون آماری در سطح معناداری 0/05 ? P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافتهها بین تمامی مولفههای هوش هیجانی خود آگاهی ، خودکنترلی ، خود انگیزی ، هوشیاری اجتماعی و مهارتهای ارتباط و اضطراب آموزشگاهی رابطه معنی داری وجود داشت . در بررسی میانگین نمرات آزمودنیها ، در مولفه های مهارت اجتمعی 001/0 = P و هوشیاری اجتماعی 007/0=P تفاوت معنی داری مشاهده شد . نتیجه : با توجه به یافته های پژوهش ، توجه به هوش هیجانی برای بهبود بهداشت روانی و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان بسیار موثر وارزشمند می باشد .