سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیلوفر ریاحی نمین –
حیدر صادقی –
حسن رودگری –

چکیده:

نظریه های وراثت معتقد هستند که پتانسیل ژنتیکی ورزشکار، نهایت حدود توسعه توانائی های او را مشخص می کند. به گفته ی کلیسوراس (1973) سیستم های عمل کننده ی ورزشکاران به طور ژنتیکی تعیین می شوند (سارانگا، 2008). آل لوکو (1983) مدعی شده که وضعیت جسمانی و توانائی اجرای مهارت های خاص، موروثی بوده و به صورت ژنتیکی در فرد وجود دارد. شون (1992) در تحقیق استعداد یابی نوجوانان چین، به عوملی مانند علاقه، آزمون های جسمانی- حرکتی، عوامل وراثتی، اندازه های بدن در انتخاب افراد مستعد اشاره کرد (لطف یاسوری، 1387). مشخصات آنتروپورمتری یکی از شاخصه های تعیین کننده ویژگی های جسمانی است و در آنالیز افراد، به منظور توصیف رشد و ساختار بدنی اهمیت ویژه ای دارد (رباتو، 2007). به نظر می رسد که تحقیقی بر میزان دخالت وراثت بر ویژگی های آنتروپومتریک انجام نشده و اغلب پژوهش ها به حیطه تیپ بدنی، وزن، قد و BMI اشاره دارد. هدف از تحقیق بررسی میزان رابطه وراثت با برخی ویژگی های آنتروپورمتریکی طول و قطر و ارتفاع و چربی جوانان ورزشکار و غیر ورزشاکر بود. تحقیق نیمه تجربی و 130 خاناده از میان ساکنین تهران به طورتصادفی انتخاب و به چهار گروه 60 دختر ورزشکار، 66 دختر غیر ورزشکار، 72 پسر ورزشکار و 50 پسر غیر ورزشکار مجرد همراه با ولدین ، در رده سنی 18-30 سال تقسیم شدند. …