سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدرضا ذبیحی – عضوهیات علمی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزادواحدمشهد ، ایران
ابوالفضل اکرامی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی بر رضایت شغلی با توجه به نقش تعدیل گری مدیریت استعداد از دیدگاهکارکنان سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشدو به لحاظ روشانجام، تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی، می باشد. در این تحقیق با کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده برای تعیین حجم نمونه، ابتدا پیشنمونه گیری از جامعه ی آماری به تعداد ۳۰ نفر انجام شد و با توجه به انحراف معیار این پیش نمونه (که به مقدار ۰/۵۰ به دستآمد) و با توجه به حجم جامعه ( ۳۰۰ نفر) و جای گذاری در فرمول نمونه گیری تصادفی کوکران، حداقل حجم نمونه به تعداد ۱۶۸ عددمشخص شد. ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرهای رضایت شغلی، ویژگی های شغلی و مدیریت استعداد به ترتیب برابر با ۰/۸۸۵ و ۰/۷۴۶ و ۰/۸۰۲ بوده که نشان از پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه های بکار رفته دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه کارکنان سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی ارتباط بین پنج بعد متغیر ویژگی های شغلی بر رضایت از شغلدر کارکنان مثبت و معنادار می باشد. ولی در خصوص تاثیر متغیر تعدیل گر مدیریت استعداد بر رابطه مذکور نمی توان نظر قطعی ارائهداد و به بررسی تفکیکی تاثیر آن بر ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته پرداخته شده است. ارائه راهکار ها و پیشنهادات درپایان موردبررسی قرار گرفته است.