سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا زنگنه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
محمدصادق واحدی فرد – استادیار دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:

گرایش فطری انسان به پوشش، یکی از نعمتها و هدایای الهی محسوب می شود . در طول قرون و اعصار گوناگون پوشیدگی بشر در میان جوامع مختلف به خوبی نمایان است . این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا میان پوشش با عفت و غیرت دینی رابطه ای وجود داد و تا چه اندازه در یکدیگر تاثیر گذار هستند؟ یافته های این مقاله حاکی از آن است که مردان با غیرت و زنان با آزرم از عفت عمومی پاسداری می کنند . در حقیقت ، عفت و پاک دامنی همانندپرده ای است که دو پرده ی دیگر یعنی حجاب و غیرت از آن محافظت می کنند. اگر زن در مسیر انحراف گام بردارد از حیای وی کاسته شده ، سپس حجابش سست می گردد و آن گاه بی عفتی دامن گیرش می شود. سست غیرتی سرپرست خانواده در گرایش به بی حجابی و بی عفتی زنان و دختران نقش بسزایی دارد و این موضوع که پوشش و آراستگی زنان رابطه تنگاتنگی با غیرت دینی دارد، توضیح داده شد ه سپس با نگاهی ژرف به پوشش که همچون سد بزرگی در برابر تهدیدهاست و با استناد به آیاتی از قرآن مچید و متون محتلف دینی و تاریخی اهمیت و اجایگاه پوشش در خفظ بقاء خانواده ، عفت و غیرت دینی مورد بررسی قرار گرفته است .