سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا غلامی – ستادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران، ایران
عبدالواحد خالدی درویشان – استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران.

چکیده:

احیای خاکهای فرسوده شده و تخریب یافته علاوه بر اینکه هدررفت خاک را کاهش میدهد میتواند ازآلودگیهای زیست محیطی نیز جلوگیری کند. تخریب شدید خاک با دخالتهای انسانی صورت میگیرد وخطرات زیادی را برای خاک ایجاد میکند. برخی از فرسایش خاک تشدیدی شامل فشردگی، اسیدی شدن، شوری و استفاده از معادن میباشد. خاک نه تنها امنیت غذایی را فراهم میکند و حافظ منابع آب است روی آب و هوای جهانی نیز تاثیر میگذارد. احیای خاکهای تخریب یافته علاوه بر اینکه میتواند خاک را بهبود بخشد، میتواند آلودگیهای آبهای سطحی و زیرزمینی را نیز کاهش دهد. خاکهای تخریبیافته میبایست بهمنظور افزایش مواد آلی خاک، کاهش رواناب، بهبود ساختار خاک و حفظ خاک سطحی اصلاح شوند.