سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۵۰

نویسنده(ها):

عفت رسولی ثانی آبادی – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

در جهان کنونی متأسفانه متناسب با اهمیت اندیشه و نقش سرنوشت ساز آن درآینده، به تفکر بها داده نشده است و کماکان مهارت های فکری در ز مره آموزش و پرورش در نیامده است و در این راستا ضرورت تدریس درست اندیشی،تفکر خلاق ،تفکر انتقا دی و مهارت های آن درطول دوران تحصیل کاملاً مشهود است. در ارزشیابی تفکر خلاق وانتقادی ،نوع تفکر ، گستره تفکر،نوآوری تفکر ،تفکر آفرینشی ، مهارت های حل مسأله،تکنیک های آ فرینندگی،تفکرانتقادی ، درجات بازفکری 54 ، پژوهش های خلاق ، فرآیند های شناختی و … ارزیابی و سنجش می شودودیگر روش های متداول و سنتی ، آزمون های پیشرفت تحص یلی و سنجش محفوظات وحافظه دانش آموزان جایگاهی نخواهد داشت. تدریس ثمربخش معلمان ما به هنر و اطلاع از اصول آم وزش کارآمد نیازمند است که منبع بسیاری از این اصول در روانشناسی تربیتی نهفته است ؛ لذا دست اندرکاران تعلیم و تربیت قادرند ازآن بهر ه جسته و معلمان با استفاده ازآن می توانند تجارب یادگیری ثمربخش و موفقیت آمیزی را برای دانش آموزان خویش فراهم سازند . بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت معتقد اند که وظیفه اصلی معلمان پرورش فرآیندهای شناختی دانش آموزان است ؛لذا معلمان کارآمد ، تفکر خلاق را در دانش آموزان خود پرورش می دهند و فعالیت های یادگیری را به نحوی سازماندهی می کنند که به پرورش تفکرخلاق و تفکر انتقادی در دانش آموزان بینجامد . آنان از مهارت های مختلف روانشناسی تربیتی برای عرضه آموزش معنادار به خصوص در دروس رشته های علوم انسانی استفاده می کنند ؛از این رو کلاس را ملزم به انتقاد کردن از مطالب درسی ، ساختن ایده های خارج از ذهن و ترکیب ایده ها واداشته ، قوانین یورش فکری را پیاده می نمایند