سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا ببری – کارشناس ارشد معماری کشتی، شرکت طرح آفرینان پاسارگاد

چکیده:

با توجه به اهم یت کاهش مصرف انرژ ی در سالها ی اخ یر، این مسأله در مورد کش ت ی ها نیز مطرح شده اس ت . شاخص مصرف انرژ ی در کشت ی ها میزان مصرف سوخت است و راهکارها ی کاهش مصرف سوخت در شناورها با ید مورد بررس ی و شناسا یی قرار گ یرد. در این مقاله راه های به ینه سازی مصرف انرژی در کشتی های موجود شناسایی و بررسی می شود. اصلاح بدنه و ملحقات برای بهبود ه ی درودینامیک کشت ی در کاهش مقاومت و مصرف سوخت مؤثر است اما تنها راه حل، کاهش مقاومت شناور نیست. کارکرد سیستم رانش و ماشی نآلات اصلی شناور بای د در وضع یت مطلوب باشد تا حداقل مصرف را داشته باشد . همچنین افزایش بازده ی سیستم تهویه و سایر تأسیسات اثر قابل ملاحظ های در کاهش مصرف برق دارد . در برخی شناورها م ی توان با کاهش مصرف برق لازم برا ی روشنایی و استفاده از وسایل ک ممصرف تر از مصرف سوخت کاست. درنهایت مدیریت صح یح انرژی در کشت ی، انتخاب مس یر در یانوردی با توجه به وضع آب و هوا و اتوماس یون م ی تواند در کاهش مصرف سوخت تأث یر قابل ملاحظ ه ای داشته باشد.