سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس ستوده نیا – دانشگاه بی نالمللی امام خمینی (ره)
علی کبیری جهان آبادی – شرکت مهندسین عمران مارون
سیدمهدی رضوی – شرکت مهندسین عمران مارون
مهدی روانشادنیا – شرکت مهندسین عمران مارون

چکیده:

مهندسی ارزش ابزار مدیریتی مهندسی است که در سال های اخیر استفاده گسترده ای در طرح و اجرای پروژه های عمرانی یافته است . کاربرد این ابزار در مرحله پیش از طراحی به صورت برنام ه ریزی ارزش و تحلیل ارزش و در مرحله طراحی به صورت مهندسی ارزش نمود م ی یابد. در مرحله ساخت این ابزار توسط پیمانکاران برای ارائه پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش VECPاستفاده م یگردد. کاربرد این ابزار در کشورهای پیشرو در زمینهمهندسی ارزش همچون امریکا، کانادا، انگلستان و عربستان سبب دستیابی پیمانکاران به یک روش سودآور گردیده است. به طوری که در برخی پروژه ها، پرداخت کارفرما به پیمانکار ناشی از ارائه پیشنهاد تغییر در طرح اولیه , با سود پیمانکار ناشی از اجرای آن پروژه برابری می کند . در ایران نیز با تلاش سازمان مدیریت و برنامه ریزی زمینه های قانونی اینگونه اقدامات با ابلاغ دستورالعمل های مربوطه فراهم آمده است و م ی توان امیدوار بود در سال های آتی این ابزار در بهبود طرح های عمرانی به کار رود. در این مقاله سعی می گردد ضمن بررسی اجمالی نتایج تجربیات بومی در این زمینه، به تفصیل به یک پیشنهاد پیمانکار در قالب پیشنهاد تغییر به روش ارزش که تاییدات اولیه کارفرما را نیز کسب کرده است، پرداخته شود.