سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهادر زراعی – استادی ار جغرافیای سی اسی , دانشکده ی جغرافیا ی, دانشگاه تهران
محسن زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده ی جغرافیا، دانشگاه تهران
ابوالفضل زمانی – دانش آموخته ی مهندسی شهرسازی، د انشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده:

امنیت بخشی به فضاهای شهری از جمله موضوعات کاربردی و قابل بحث در علومی که به نوعی با این مبحث در گیرمی باشند به شمار میرود که یکی از ابعاد امنیت بخشی به فضاهای شهری راهکار استفاده از برنامه ریزی ایجاد مسکناجتماعی می باشد که مطالعات میان رشته ای میان کارشناسان جغرافیای سیاسی ، شهرسازی ، برنامه ریزی مسکن وشاخه های دیگر جغرافیا و سایر علومی که با نوعی با این قضیه درگیر میاشند را طلب میکند. در کشورهای مختلف طرحایجاد مسکن اجتماعی از قدمت بالایی برخوردار است و همواره از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم در راستای ایجادامنیت در شهرها استفاده شده است . در ایران شروع جدی برای ایجاد مسکن اجتماعی با طرح ایجاد مسکن مهر کلیدخورد. طرح مسکن مهر از جمله اقدامات و طرح های دولت در زمینه تامین مسکن است و از آنجا که اقشار کم درآمد وآسیب پذیر در این طرح به عنوان جامعه هدف می باشند دارای اهمیت فراوانی می باشد. روش انجام کار به صورتتوصیفی- تحلیلی است و در آن سعی شده است که با استفاده از منابع موجود به تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت طرحپرداخته شود.بدین صورت که ابتدا به نقط قوت طرح اشاره شده است و سپس به نقاط ضعف کار پرداخته شده است . بااستفاده از تجزیه و تحلیل بدست آمده در قسمت جمع بندی به طور کلی به عوامل آسیب شناسی طرح پرداخته شدهاست و سپس راهکارهایی برای برطرف کردن این موارد پیشنهاد گردیده است .