سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحرالسادات مهشید – دانشکدة علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی جعفری نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما،
ابوالقاسم دولتی – دانشکدة علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
اعظم ایرجی زاد – دانشکده فیزیک، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از روش رسوب دهی الکتروشیمیایی ، چندلایه ای های کبالت – نیکل / مس از محلول سولفاتی – سیتراتی با تعداد زوج های 5 الی 35 بر روی زیرلایه ای مرکب از تک لایة طلا با ساختار (111) بر روی شیشه رسوب دهی شد ند . ضخامت های اسمی لایه های آلیاژ کبالـت – نیکـل و مـس بـه ترتیب 10 nm و 2 انتخاب شد ند . فرآیند لای هنشانی بصورت متناوب بین لایه ها تکرار شده که دارای ضخامت متناوب یکسان بر اساس اندازه گیـری هـای. بصورت لایه لایه ( پولکی شکل ) بوده که جهت بهبـود خـواص مغناطیـسی مناسـب مـی باشـد AFM کولومتری میباشد . ساختار رسوبات در بررسی های حلقه های پسماند مغناطیسی پوشش چند لایه با میدان مغناطیسی موازی و عمود بر صفحة چند لایه ای به دست آمد ه که در جهت عمودی دارای مـاکزیمم نیروی پسماند زدای مغناطیسی میباشد . محور آسان پوشش ها نیز در صفحة آن قرار دارد .