سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مازیار مرندی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران
اعظم ایرجی زاد – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران، پژوهشکده عل
نیما تقوی نیا – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران، پژوهشکده عل
سیدمحمد مهدوی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق نانوذرات CdS به دوروش جدید فوتوشیمیایی و ترموشیمیایی رشد داده شـده انـد . رشـد فوتوشـیمیایی در اثـر تجزیـه نـوری Na2S2O3 در حضورCdSO4و عامل پوششی تیول انجام می پذیرد . با تغییر غلظت عامل پوششی و شدت نورUV2- نانوذراتی بـا انـدازه هـایی بـین 2- 6nmبدست می آیند . رشد نانوذرات با استفاده از مواد ذکر شده در عدم حضور نور UVنیز صورت می پذیرد . این رشد که آنرا ترموشیمیایی مـی نـامیمدارای آهنگی بسیار آهسته در دمای اتاق است . این رشد وابسته به pH در دمای اتاق و در حضور ناخالصی Mn با نسبت Mn:Cd=10 ، به نـانوذ رات مغز – پوست CdS:Mn/Mn(OH)2 می انجامد . این نانوذرات دارای نورتابی قوی با طول مـوج 635nm هـستند که وابـسته بـه زوج Mn اسـت . رشـد ترموشیمیایی در دمای 100°C نیز در حضور Mn به نانوذرات نورتاب CdS:Mn می انجامد . نانوذرات بدست آمده دارای خاصیت کریستالی مناسـب و ترکیبی از فازهای شش گوشی و مکعبی هستند .