سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
فایز رئیسی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
نجات پیرولی بیرانوند – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی
میراحمد موسوی شلمانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی

چکیده:

به علت نقش مستقیم گوگرد در عملکرد گیاهان تثبیت کننده نیتروژن ضرورت استفاده از آن در تغذیه گیاهان احساس می شود . از سوی دیگر اکسایش گوگرد از طریق کاهش pH و افزایش قابلیت جذب برخی عناصر غذایی می تواند موجب بهبود رشد و عملکرد گیاهان شود . افزایش معنی دار در عملکرد 91) درصد ) به واسطه گوگرد تحت شرایط مزرعه ای برای بیشتر محصولات روغنی از جمله سویا و بادام زمینی مشاهده شد . به طوری که متوسط افزایش عملکرد برای سویا 86 تا 90 کیلوگرم درهکتار گزارش شده است ] . [ 1 سچر و لانگ (1996) در یک مطالعه گلدانی اثر مقادیر مختلف گوگرد را بر عملکرد اندام هوایی، کل نیتروژن جذب شده و مقدار احیا استیلن در لگوم هایی از قبیل ماش، شبدر، نخود و یونجه مثبت ارزیابی نمودند ] . [ 2 در این مطالعه بیشترین وزن خشک اندام های هوایی در تیمار 20 پی پی ام گوگرد حاصل شد . طبق این نتایج احتمالاً گوگرد یکی از عناصری است که می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم فرایند رشد گیاه را تحت تأثیر قرار دهد .