مقاله رعايت عوامل فيزيکي محيطي مرتبط با نور و صدا در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت 1393 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 56 تا 61 منتشر شده است.
نام: رعايت عوامل فيزيکي محيطي مرتبط با نور و صدا در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان
مقاله نور
مقاله صدا
مقاله نوزاد
مقاله استاندارد پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدپاشا يداله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپوركچو موسي
جناب آقای / سرکار خانم: علائي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: فروزش رباب
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: تيرگر آرام
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيان كريم اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نور و صدا از منابع بالقوه آسيب رسان به نوزاد مي باشند. نور زياد (بيش از حد استاندارد) باعث آسيب به شبکيه، اختلال در الگوي خواب، اختلال در سيکل سيرکادين و اختلال در رشد نوزاد مي شود. تغييرات فيزيولوژيک در پاسخ به صدا مثل نوسان در ضربان قلب، فشار خون، تعداد تنفس و اشباع اکسيژن از اثرات سوء صدا بر روي نوزاد هستند. اين پژوهش با هدف بررسي مراقبت هاي پرستاري مرتبط با نور و صدا در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان و مقايسه آن با استانداردهاي موجود انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه مقطعي، 312 مورد مراقبت پرستاري مرتبط با نور و صدا در بيمارستان هاي کودکان اميرکلا و آيت اله روحاني مورد مشاهده و بررسي قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از چک ليست 14 آيتمي حاوي اطلاعاتي مربوط به نحوه انجام مراقبت هاي استاندارد مرتبط با نور و صدا که مطابق با استانداردهاي موجود بود جمع آوري و مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نمره کل مراقبت هاي مرتبط با نور و صدا 54.17 درصد بوده و بطور معني داري رعايت مراقبت ها بيشتر از عدم رعايت مراقبت ها بدست آمد که در اين ميان بيشترين ميزان مطابقت مراقبت هاي مورد مشاهده با استانداردها مربوط به آيتم ((استفاده نکردن از انکوباتور به عنوان سطحي براي نوشتن)) %93.3 و پايين ترين امتياز، مربوط به آيتم ((در نظر گرفتن ساعت سکوت در هر شيفت)) %12.5 بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که مراقبت هاي مرتبط با نور و صدا در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان در بيش از %50 رعايت مي شود که در سطح متوسط قرار دارد که آگاهي دادن کارکنان به اهميت موضوع، استاندارد کردن فضاي فيزيکي بخش ها و کمبود امکانات و تجهيزات توصيه مي شود.