سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمجتبی رضوی نبوی – مدیر کل دفتر توسعه شبک ههای آبیاری و زهکشی، شرکت مدیریت منابع آب ایران
احسان روشنی – کارشناس ارشد ساز ههای آبی، مهندسین مشاور دیتاب

چکیده:

یکی ا ز مشکلات مهم در مدیریت اجرایی، عدم توجه کافی به اصل ترتیب زمانی است . ترتیب زمانی عملیات اجرایی عبارت از برنامه ریزی به منظور شروع و اتمام هریک از پروژ ههای یک طرح م ی باشد به نحوی که امکان بهره برداری تدریجی یا تجمعی از یک طرح وجود داشته باشد و عدم ارتباط خطی پروژ هها باعث بلا استفاده ماندن هر بخش از سرمای هگذار یهای بعمل آمده نگردد.
در موارد متعددی پروژه های سدسازی به پایان رسیده اند در حالی که توسعه اقتصاد کشاورزی به لحاظ عدم مطالعه و اجرای شبکه های آبیاری تحقق نیافته است . در این مقاله مدیریت توالی و اجرای پروژ هها در اراضی کرخه شمالی ( پای پل ) براساس منابع مالی در اختیار، مورد بررسی و اثربخشی اقتصادی و برنامه ریزی براساس منابع مالی محدود، اساس کار بوده است.
در این خصوص سعی شده است تا با استفاده از الگوریتمهای مبتنی بر هوش محاسباتی , بهترین الگوی زمانی اجرای پروژ ه های وابسته به طرح کرخه شمالی ( پروژ ههای پای پل ) بگونه ای محاسبه و آرایش داده شود که نسبت سود به هزینه و مقدار منافع خالص در انتهای دوره , حداکثر گردد. در نهایت دو الگو برای طرح یکی با توجه به شرایط موجود و دیگری با فرض بهترین ترتیب روش اجرای پروژه ها ارائه شده است. نسبت سود به هزینه در هر دو حالت برای نرخ بهره ٢٤ و ١٠،١٢،١٤،١٦،١٨،٢٠،٢٢ درصد محاسبه گردیده است . و نسبت سود به هزینه در شرایط موجود و نرخ بهره ١٨ درصد برابر1/47 با ارزش سود خالص3371 میلیارد ریال در سال شروع طرح وهمین نسبت در بهترین توزیع ممکن برابر1/7 با منافع خالص 508/8 میلیارد ریال می باشد.