سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علی اکبر خاصه – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز صومعه سرا
علی حاتمه – دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علم ی علوم انسانی دانشگاه شیراز در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته می پردازد. این پژوهش برآن است تا به سؤالاتی در مورد میزان استفاده از پایگاه ها ی اطلاعاتی، پراستفاده ترین و کم استفاده ترین پایگاه های اطلا عاتی، و مهم ترین دلایل استفاده و عدم استفاده از منابع اطلاعاتی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز پاسخ دهد . تأکی د این مقاله بر اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی است و در اکثر موارد سعی شده است تا وضع یت اعضای هیئت علمی دانشکده علو م انسانی با اساتید سایر دانشکده ها مقایسه شود.روش پژوهش به کار رفته، روش پیمایشی وابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی واستنباطی نیز از نرم افزار آماری علوم اجتماعی SPSS) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که هر چند تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی کمتر از اساتید دانشکده فنی و مهندسی و بیشتر از اعضای هیئ ت علمی دانشک ده علوم پایه است،آنان بیش از سایر دانشکده ها از پایگاه های اطلاعاتی استفاده می نمایند