سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مژگان سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.
فاطمه صراف – عضو هیئت علمی،گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات نوع رقابت در بازار محصول بر افشای اختیاری اطلاعات به وسیله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا انواع مختلف رقابت در بازار محصول دارای اثرات متفاوتی بر افشای اختیاری اطلاعات است؟جامعه آماری این پژوهش شامل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1385 تا 1392 موردبررسی قرارگرفته است.نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین رقابت از دیدگاه ظرفیت و میزان افشای اختیاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین رقابت از دیدگاه قیمت و میزان افشای اختیاری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد