سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصور باقری – آزمایشگاه رمز و سیستمهای امن، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید نادری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش برای بهبود پایداری توابع درهم ساز در مقابل حملات تلاقی ارائه می شود. در اینجا روشی برای بسط پیام ارائه میشود که در صورت ب هکارگیری آن در ساختار الگوریتمهای درهم ساز گروه،MDxاین الگوریتمها در مقابل حملاتیکه تا به امروز برای آنها ارائه شده است با حاشیة امنیت بالایی ایمن می شوند. در این روش از یک کد انتقال خطی مناسب برای بسط
پیام استفاده می شود. با توجه به اینکه اساس کار تمامی حملات معرفی شده برای توابع درهم ساز بر کنترل میزان اختلاف موجود بین دو متن مختلف که منجر به تلاقی می شوند است، نشان داده می شود که درصورت استفاده از یک بردار کد با وزن مناسب می توان این الگوریتمها را در مقابل حملات معرفی شده برای توابع فشرد هساز ایمن کرد.