سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین دهقان – دانشگاه صنعتی شاهرود – دانشکده مهندسی کامپیوتر
جواد غلامپور – دانشگاه صنعتی شاهرود – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

رنگیسازی، فرآیند اضافهکردن رنگ به تصاویر و یا فیلمهای سیاه و سفید میباشد. از آنجایی که رنگهای متفاوت دارای سطح روشنایی یکسانی میباشند، تبدیل تصویر سیاه و سفید به رنگی، راهحل واحد و اتوماتیک نداشته و انسان نقش اساسی در فرآیند رنگی- سازی دارد. در این مقاله با استفاده از تئوری منطق فازی دو روش برای رنگیسازی تصاویر پیشنهاد شدهاست. همچنین بر پایه روش ارائهشده در رنگیسازی تصاویر، روشی برای رنگیسازی فیلمها ارائه میگردد. در روش اول ابتدا کاربر تعدادی از پیکسلهای تصویر سیاه و سفید را رنگی کرده و سپس دستههایی براساس سطح روشنایی پیکسلهای رنگیشده ایجاد میشود. در ادامه با محاسبه میزان عضویت هر پیکسل به دستهها و بر اساس رنگ دستهها، تصویر رنگی میگردد. در روش دوم کاربر یک تصویر رنگی که از نظر رنگهای بکار رفته با تصویر سیاه و سفید مشابه میباشد انتخاب کرده و سپس بر اساس رنگهای بکار رفته در تصویر رنگی، تصویر سیاه و سفید را رنگی میگردد. بر اساس فریم اولیه رنگیشده یک فیلم و با استفاده از روش دوم میتوان فریمهای بعدی یک فیلم را رنگی نمود. آزمایشات انجامشده جهت رنگیسازی، نتایج قابل قبولی را به همراه داشتهاست.