سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میرزاآقا محمدی – دانشجوی دکتری، سازمان زمین شناسی، گروه فرآوری
سیدعباس فاضلی – دکتری، سازمان زمین شناسی، مدیریت کانهآرایی و فرآوری
احمد امینی – کارشناسی ارشد، سازمان زمین شناسی، مدیریت کانهآرایی و فرآوری

چکیده:

در این تحقیق برای تعیین میزان کربنات کلسیم در کانسنگهای فسفات از انحلال توسط اسید استیک استفاده شد. برای این منظور سه نمونه معرف ار کانسنگهای رسوبی موندون، لار و پارسا تهیه شد.نتایج آزمایشها بر روی این نمونه کانسنگها نشان داد شرایط بهینه برای این منظور نسبت نمونه بهمحلول 1 گرم بر 100 میلیلیتر محلول اسید استیک 5 درصد با زمان انحلال 2 ساعت در دمای محیطمیباشد. نتایج این روش با روش مرسوم سیلورمن به روش آماری مقایسه شد. نتایج آزمایشها موید انطباق کامل روش اسید استیک با روش سیلورمن میباشد. اما در مقایسه با روش سیلورمن روش اسید استیک بسیار سریع و ارزان میباشد. فاصله اطمینان در سطح اعتماد 95 درصد کمتر از ±0/5درصد میباشد