سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر یحیی ابادی – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن تهرانی زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی یکی از روشهای تحلیل در استاندارد ۲۸۰۰ ایران است که میتوان بر اساس آن بازتابهای لرزهای ساختمان را تعیین کرد. این روش با وجود مزایای فراوانی که دارد، خالی از موارد سؤال برانگیز نیست. یکی از این موارد، استفاده از متوسط بازتابهای حاصل از هفت شتابنگاشت، بدون توجه به پراکندگی بالای پاسخهای دینامیکی، به عنوان بازتاب نهایی است. این در حالی است که پراکندگی نتایج نقشی کمتر از متوسط نتایج ندارد و میزان اطمینان نسبت به متوسط بازتابها، ارتباط مستقیم با پراکندگی نتایج دارد. پراکندگی بالا در پاسخهای دینامیکی تحت رکوردهای حوزه نزدیک که تغییرات طیف پاسخ در آنها به دلیل وقوع پالسهای حرکت، شدیدتر از رکوردهای معمولی است، حائز اهمیت بیشتری است. در این مطالعه با هدف کاهش میزان پراکندگی در پاسخهای دینامیکی، سه روش مختلف برای مقیاس کردن رکوردهای حوزه نزدیک با عنایت به پارامترهای تأثیر گذار این رکوردها بر پاسخ سازه مورد بررسی قرار گرفت.