سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا کاکائی مطلق – موسسه تحقیقاتی داده سنجی پیشرفته دانشگاه امام حسین(ع)
حمیدرضا میمنی – دانشگاه تهران
محمد باقری – دانشکده ریاضیات و رمز دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

در یک طرح (t,n) امضای وکالتی آستانه، شخص صاحب امضا، گروهی n نفری از اشخاص معین را نماینده خود قرار نفر از اعضای گروه، به نمایندگی از صاحب امضا قادر باشند تا یک پیام را تحت t میدهد به نحوی که در صورت توافق حداقل عنوان صاحب امضا، امضا نمایند. طرحهای مختلفی برای این نوع از امضا ارائه گردیده است؛ اما بخاطر ضعف امنیتی در طراحی این طرحها، حملاتی برای آنها پیشنهاد گردیده است. ما در این مقاله راهکاری را ارائه نمودیم که بوسیله آن بتوان امنیت این طر حها را بهبود بخشید. همچنین اثبات نموده ایم که امنیت طرحهای بهبود یافته بر مبنای حل مساله لگاریتم گسسته میباشد.