سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن فرحبخش – استادیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر

چکیده:

برخی از محققان امکان آلودگی عصاره های خاک وگیاه با بور آزاد شده از سطوح شیشه های بوروسیلیکات را به عنوان منبع خطای محتمل در اندازه گیری بور مطرح کرده انداز چند سال پیش مشخص شده بود که در آبکشتی، گیاهان ممکن است از ظروف شیشه ای مانند پیرکس، مقادیر قابل توجهی بور جذب کننددر روشهای مختلف اندازه گیری بور در خاک و گیاه و از جمله معمول ترین روش به کار رفته برای تعیین بور قابل استفاده در خاک یعنی استخراج بور با آب داغ، کاربرد ظروف شیشه ای عاری از بور ضروری دانسته شده است در حالیکه ظروف شیشه ای عاری از بور و یا با بور کم توسط شرکتی خارجی و با قیمت زیاد عرضه می شود