سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید جواد میرعابدینی شیرازانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول – گروه کامپیوتر
سید جلال الدین دستغیب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول – گروه کامپیوتر
سید مصطفی فخر احمد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز – گروه کامپیوتر

چکیده:

شبکه های حسگر بیسیم از صدها ویا هزاران گرهی کوچک به نام حسگر تشکیل میشوند و باهم کار میکنند و درارتباط هستند تا وظیفه یا وظایف خاصی را انجام دهند. حملات زیادی وجود دارند که باعث عدم کارایی شبکه های حسگر بیسیم میشوند. یکی از این حملات تنظیم مسیر اشتباه با استفاده از یک کرمچاله است. حملهی کرمچاله که توسط بستههای بازپخش انتخابی بین دشمنان اجرا میشود، میتواند مسیر و ارتباطات شبکه را، بدون افت هیچ یک از گرههای مشروع از بین ببرد. برای غلبه بر این تهدید تعداد کمی رفتار متقابل دربرابر حملات کرمچاله در شبکه حسگر بیسیم وجود دارد. طرحی که ما ارائه دادهایم نسبت به روشهای موجود کارایی بیشتری دارد. کشف و خنثی کردن حملات کرمچاله توسط گرههای موجود بین دوگرهی دشمن وبراساس قدرت سیگنال دریافتی صورت میگیرد. این روش یک روش توزیع شده و پویا میباشد و نیاز به پیش فرضها و تجهیزات خاصی ندارد. درادامه مقاله اثبات میشود که با استفاده از این روش، تعداد ارسال بستهها درشبکه به میزان قابل توجهی کاهش مییابد ودر نتیجه باعث افزایش طول عمرشبکه میشود.