سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدباقر برکتین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم وصنعت ایران
احمد آیت اللهی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مباحث مهم پردازشتصاویر ، فشردهسازی آنها است. از موارد کاربرد فشردهسازی تصاویر نیز، ارسال تصاویر از طریق لینک های مخابراتی با پهنای باند محدود میباشد که در این مورد نیاز به فشرده سازی با نسبت زیاد و نرخ بیت کم برای کاهش هرچه بیشتر حجم تصویر و ارسال آسان تر آن میباشد با این حال فشرده سازی با نرخ بیت کم باعث ایجاد اعوجاج هایی در تصویر بازسازی شده میشود که برای بیننده آزاردهنده خواهد بود. در این مقاله روشی برای کاهشاعوجاج حلقوی ،ناشی از فشردهسازی، بر مبنای اعمال فیلتر بهینه به تصویر ارائه میشود. در این روش فقط نواحی نزدیک لبهها فیلتر شده ودر فیلتر کردن این نواحی نیز پیکسلهای لبه هیچ نقشی ندارند. همچنین پیکسلهای یکناحیه از تصویر در فیلتر شدن ناحیه دیگری از تصویر نقشی نخواهند داشت. این روشنسبت به سایر روشهای موجود عملکرد بهتری داشته و میتواند اعوجاج حلقوی تصاویر را تا حدود زیادی حذف کند.