سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید رحیم زادگان – دانشجوی دکتری سنجش ازدور
محمدرضا مباشری – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

استخراج پروفایلهای جوی با استفاده ازاندازه گیری چگالی شارتابش به دست آمده از سنجنده های مستقر برماهواره ها درسالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است ازجمله سنجنده های مورد استفاده دراین زمینه سنجنده اسپکترورادیومتر تصویربردار با قدرت تفکیک متوسط MODIS مستقر برماهواره های Terra Aqua است این سنجنده با دارا بودن باندهای حرارتی قادر است درمحدوده طول موجهای مادون قرمز حرارتی تصویری با پوشش کامل ازسطح زمین درفواصل زمانی کمتر از یک روز تهیه نماید روشهای مختلفی برای استخراج پروفایلهای جوی از این تصاویر مطرح شده است که یکی ازمهمترین این روشها استفاده از رگرسیون های آماری است دراین روش با استفاده ازیک پروفایل حدس اولیه و با کمک ضرایب رگرسیون بدست آمده ازروابط آماری ازقبل تعیین شده بین چگالی شارتابشهای اندازه گیری شده یا مدلسازی شده با پروفایلهای جوی متناظر آنها از تصاویر ماهواره ای MODIS پروفایلهای رطوبت مورد نیاز را تولید می نمایند.