سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا کریمی – شرکت برق منطقه ای اصفهان
هادی علی آبادی – شرکت برق منطقه ای خراسان
محسن قهرمانی – شرکت برق منطقه ای خراسان
سعید محسنی – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای آزمایش خطاهای مجدد و تخمین قابلیت قطع آن در حرارتی(Thermal Re-ignition) کلیدهای قدرت ارائه شد ه و به اجرا در آمده است . نتایج حاصل از آزمایشا تی که در این تحقیق روی یک نمونه کلید 24 کیلوولت با قدرت قطع جریان 25 کیلوآمپر انجام شده نشان می دهد که می توان قابلیت قطع کلیدهای قدرت با عایق گازی را در برابر وقوع خطاهای مجدد حرارتی به روشی آسانتر و دقیقتر در مقایسه با رو ش متداول آن بدست آورد . در این روش، با حذف کلید کمکی و ولتاژ قوس حاصل از آن در مدار ترکیبی ، علاوه بر پیاده سازی ساده تر مدار آزمایش ، دقت آن نیز افزایش یافته است . در این مقاله قابلیت قطع کلید بر اساس نتایج حاصل آزمایش ناحیه ای برای قطع موفق ، با توجه به تغییر ات جریان قبل از صفر شدن و نرخ تغییرات ولتاژ پس از صفر شدن جریان بدست آمده است