سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم علیخانی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهند
مهدی ابادی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهند

چکیده:

برای تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک روش های مختلفی پیشنهاد شده است. در رو شهای تشخیص ناهنجاری ایستا،یک نما از رفتار عادی شبکه ایجاد شده و از آن در مرحله تشخیص استفاده م یشود. با توجه به همبندی پویا در شبک ههای اقتضایی متحرک، استفاده از یک نمای عادی از پیش تعریف شده نمی تواند رفتار شبکه را به خوبی توصیف کند. در این مقاله، روشی پویا برای تشخیص ناهنجاری در شبک ههای اقتضایی متحرک با پروتکل مسیریابیAODVپیشنهاد م یشود. در روش پیشنهادی، هر گره در هرپنجره زمانی مجموعه ای از بردارهای داده را استخراج م یکند. به مجموعه بردارهای داده استخراج شده با توجه به نرخ تغییر همبندی شبکه و زمان استخراج وزن متفاوتی نسبت داده می شود. روش پیشنهادی از دو مرحله آموزش و تشخیص تشکیل می شود. در مرحله آموزش، الگوریتم خوشه بندی وزن دارWFWCبر روی مجموعه بردارهای داده اعمال شده و نمای عادی ایجاد می شود. در مرحله تشخیص، در پایان هر پنجره زمانی ابتدا بردارهای داده عادی به نمای ایجاد شده اضافه می شوند. سپس، با به روزرسانی وزن بردارهای داده و اعمال الگوریتمWFWC نمای عادی ب هروزرسانی م یشود. نتایج آزمایش های انجام شده نشان م یدهد که ب هروزرسانی نمای عادی باعث افزایش نرخ تشخیص و کاهش نرخ هشدار نادرست روش پیشنهادی می شود