سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهره جبارزاده – بخشعلوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حسن صالحی – بخش عبوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مرتضی خوشخوی – بخش عبوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

وردها جزء گیاهان زینتی مهم در جهان هستند. استخراج DNA از گونه های ورد مشکل است. زیرا این گیاهان دارای مقدار زیادی از انواع پلی ساکاریدها, پلی فنل ها و سایر ترکیبات هستند. این ترکیبات نه تنها عملکرد DNA را کاهش می دهند, بلکه آن را غیر قابل استفاده برای پژوهش های آنالیر مولکولی می کنند. برای رفع این مشکل در این پژوهش روشی ساده, سریع و در عین حال موثر برای استخراج DNA مورد بررسی قرار گرفت. در این روش ابتدا یک بافر شستشو قبل از استخراج استفاده شد تا مواد زائد سلولی, پلی ساکاریدها و آب اضافی قبل از استخراج حذف شوند. بعد از این مرحله, از بافر استخراج استفاده شد تا میزان متابولیت های ثانویه را کاهش دهخد. رسوب پلی ساکاریدها توسط CTAB/NaCl و حدف پروتئین ها توسط کلروفرم: ایزوآمیل الکل باعث خالص شدن DNAشد. DNA جداسازی شده با این روش توسط دستگاه اسپکتروفتومتری مورد سنجش قرار گرفت: A260/A230 ( رسوب پل فنل ها و پلی ساکاریدها) و A260/A280 (آلودگی پروتئینی). در این پژوهش-DNA 1000μg-700 به ازا هر گرم وزن تر برگهای ورد بدست آمد که برای پژوهش های آنالیز مولکولی بسیار مناسب است.