سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مجتبی دهنوی – گروه صنایع امنیت فاوا

چکیده:

در این مقاله، راهکاری نو در مقاومسازی رمزهای متقارن در برابر انواع حملات کلاسیک و کانال جانبی ارائه شده است. دو مفهوم « رمز وابسته به بردار اولیه » و« دور وابسته به بردار اولیه »برای اولین بار در این مقاله مطرح شده است. گرچه ایدههای ما، متأثر ازدورانهای وابسته به داده و S-box های وابسته به کلید در رمزهایی چون Twofish و RC6 ،MARSو در واقع تعمیمی از مفاهیم فوقاست؛ اما به طور کلی، روش جدید از سه جنبه بر روشهای پیشین برتری دارد: اول آنکه در این روش میان هزینهی پیادهسازی از یک سو و امنیت از سوی دیگر، موازنهی بهتر و انعطافپذیرتری صورت میپذیرد؛ دوم، رمزهای جدید از دیدگاه حملات کلاسیک بسیار تحلیلپذیر و مقاوم هستند که این امر امتیازی اساسی در طراحی رمزهای متقارن به شمار میآید و سوم آنکه تصادفیسازی تحلیلپذیر این روش، مقاومت الگوریتمهای رمز متقارن را در برابر انواع حملات کانال جانبی بالا میبرد.