سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر برزگری – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تقی بارفروشی – شرکت برق منطقه ای مازندران
سعید لسان – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله روش نوینی برای حل مسئله توزیع اقتصادی بار بین نیروگاهها مقید به آلودگی ناشی از واحدهای تولید، و با درنظر گرفتن تاثیر عملکرد شیرهای توربینهای بخار ارائه می شود. روش ارائه شده که مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ذراتPSO) می باشد، از روش لیست حق تقدم ترکیبی برای برقراری قید الودگی ناشی از واحدهای تولید بهره می گیرد. در ابتدا ضمن تبیین مسئله توزیع اقتصادی بار بین نیروگاهها، اهداف و قیود حاکم بر مسئله، الگوریتم پیشنهادی حل مسئله تشریح می گردد. به منظور مطالعه موردی از الگوریتم پیشنهادی، سیستم قدرتی متشکل از ۱۰ واحد تولید انتخاب و نتایج شبیه سازی در سناریوهای مختلف به همراه تحلیل های لازم ارائه می شود. نتایج شبیه سازی در این مقاله و مقایسه آن با تحقیقات قبلی نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی دارد