سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسام حسامی نیا – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران- ایران
سیدحسین حسینیان – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران- ایران
بهروز وحیدی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران- ایران
حامد نفیسی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در ا ین مقاله الگوریتمی جدید بر اساس روش هوش اجتماعی (PSO)برای حل مسئله پخش بار در یک شبکه قدرت ارائه شده است . روش ارائه شده با سه روش دیگر مبتنی بر PSO (LPAC-PSO,GPAC-PSO,CA) ازنظرسرعت همگرایی و نتیجه بدست آمده مقایسه شده است . تابع هدف در نظر گرفته شده در این مقاله، هزینه نهایی تولید ژنرانورهای شبکه می باشد. تابع هزینه تولید برای هر یک از ژنراتورها با در نظرگیری اثر بارگذاری ولوها Valve Loading Effect در نظر گرفته شده است تا قدرت همگرایی روش ارائه شده برای این حالت بررسی گردد . روش نوین ارائه شده در این مقاله قابلیت فرار از نقاط بهینه محلی را داراست و نتایج را بسوی نقاط بهینه کلی هدایت می کند. این در حالی است که تمامی معادلات و نامعادلات موجود در شبکه قدرت را مرتفع می سازد. جهت تست قدرت همگرایی و نتایج این روش، شبکه تست 30 باس IEEE ،انتخاب گردید و نتایج بدست آمده با نتایج بدست آمده از دیگر روش های مبتنی برPSQ مقایسه شده است.