سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا زاهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
اکبر افتخاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
شهرام جمالی – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

مدیریت فعال صف بخش مهمی از فرآیند کنترل ازدحام اینترنت بوده و نقش مهمی در کارایی و کیفیت سرویس آنها ایفا میکند. از جمله پارامترهایی که همواره در کارایی مکانیزمهای مدیریت فعال صف مورد توجه بوده است، حداکثر تأخیر صف میباشد. الگوریتمRED معروفترین الگوریتم مدیریت فعال صفی است، که در شبکه اینترنت مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله روشی ارائه میشود، که با استفاده از الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات، حداکثر تأخیر صف الگوریتم RED را تضمین میکند. در این روش سطوح آستانه الگوریتم RED با استفاده از الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات، به نحوی تنظیم میگردد، که تأخیر صف آن همواره کمتر از یک مقدار مرجع باقی بماند. نتایج شبیهسازی نشان میدهد، که الگوریتم ارائه شده علاوه بر تضمین بیشینه تأخیر باعث کاهش تعداد بستههای دور ریخته شده و کاهش طول متوسط صف مسیریاب نیز میگردد