سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نیما لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهدبا هم
رضا قاضی – استاد گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهدبا همکاری شرکت توز

چکیده:

در این مقاله با بررسی روشهای موجود شناسایی جزیره برای سیستم قدرت در شرایط وجود تولید پراکنده، روشی هوشمند بکمک سیستم استنتاج فازی-تطبیقی و با حداقل خطا (Anfis) بدون استفاد ه از معیارهای شناسایی مصوب استانداردها مورد بررسی قرار گرفته است . در اینجا از ترکیب پارامترهای مختلف سیستم بر پایه روش پسیو شناسایی و تغییرات توان راکتیو بر پایه روش اکتیو برای شناسایی مطمئن تر شرایط جزیره برای هر ساختار ممکن شبکه و سطح نفوذ تولید پراکنده استفاده شده است . از آنجاییکه هرپارامترمی تواند مشخصاتی ازحادثه رخداده رابیان کند بنابراین شناسایی با دقت بیشتری انجام می شود. تکنیک ارائه شده بر پایه تجزیه و تحلیل اطلاعات بکمک الگوریتم ANFIS در محیط نرم افزار MATLAB می باشد که حجم وسیع اطلاعات بدست آمده از شبیه سازیها و اندازه گیری پارامترهای شبکه در محیط نرافزارPSCAD جهت پردازش به این الگوریتم منتقل می شود پس از یادگیری الگوریتم در بدترین شرایط ممکن برای حادثه که دشوارترین شرایط برای شناسایی است ، این الگوریتم با تنظیم الگوی(Pattern)مربوطه نسبت به شناسایی در سایر حالتهای سیستم بصورت هوشمند عمل می کند