سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید لشنی – هنرآموز اداره آموزش و پرورش شهرستان دورود
هدی احدی – فارغالتحصیل دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع کارشناسی

چکیده:

محیط گرید به علت بستر اینترنتی به شدت پویا میباشد و لذا الگوریتمهای معمول، جواب مناسبی دراین محیط تولید نمیکنند با توجه به سازگاری اتوماتای یادگیر با محیطهای پویا مانند گرید، الگوریتم-های مبتنی بر اتوماتای یادگیر، بهبود قابل ملاحظهای در نتایج الگوریتمهای مکاشفهای ایجاد میکند. از این رو در این مقاله، الگوریتم جدیدی با استفاده از اتوماتاهای یادگیر برای کشف منبع پیشنهاد میشودکه با تلفیق اتوماتای یادگیر سلولی و اتوماتای یادگیر تصادفی و به کارگیری هر یک در فازهای جداگانه، نتایج مناسبی نسبت به سایر الگوریتمهای مشابه تولید میکند. در این الگوریتم هر گره با استفاده از اتوماتای یادگیر تصادفی خود سعی میکند کاراییاش در روند هر جستجو را پیشبینی کند. درصورتی که گره خود را در روند جستجو موثر بداند خود را گرهای آماده و در غیر این صورت خود را غیرفعال اعلام مینماید. از سوی دیگر بعد از تشخیص گرههای فعال با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی و روند یادگیری هوشمند تکراری سعی در یافتن بهترین منبع برای گرهها خواهیم داشت.به دلیل تلفیق چند سطحی اتوماتای یادگیر و همچنین همخوانی اتوماتای یادگیر با محیطهای پویا مانند گرید، نتایج مناسبی بعد از شبیهسازی حاصل شد. نتایج شبیهسازی با استفاده از نرمافزارOMNet++ بیانگر بهبود نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی به نسبت الگوریتمهای ،MMO درختی با ارتفاع 4 و flooding base میباشد.