سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی ازوجی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبابل، ایران
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبابل، ایران
سعید لسان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبابل، ایران
محمد رضا نژاد – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

ادوات ،،Custom Power،یکی از شاخص ترین جبرا نسازهای کیفیت توان درشبکه توزیع به شمار می روند . در بین این تجهیزاتDVR مناس بترین تجهیز از لحاظ نحوه عملکرد برای جبران ولتاژ شناخته شده است. در این مقاله روش جدیدی جهت بهبود ولتاژ تزر یقی توسط DVRمبتنی بر کنترل هیسترزیس ولتاژ ارائه شده است . این ، روش دارای سرعت عملکرد بیشتری نسبت به سایر روشهای ارائه شده می باشدبه منظور مشاهده عملکرد DVR در جبران ولتاژ بار، با وجو اغتشاش (نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ ) روش پیشنهاد شده بر روی یک سیستم تس ت در محیطMatlab/Simulink شبیهسازی شده است . جهت ارزیابی کیفیت ولتاژ و مشاهده عملکرد مناسبDVR با استفاده از روش پیشنهاد شدTHD ولتاژ بار به ازای باندهای هیسترزیس مختلف محاسبه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی در شرایط مختلف، سرعت عملکرد و دقت روش پیشنهادی را در بازیابی ولتاژدو سر بار، تایید م یکند.