سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد دشتی – دانشکده مهندسی برقوکامپیوتر، دانشگاه تهرانجمهوری اسلامی ایران
مجید صنایع پسند – دانشکده مهندسی برقوکامپیوتر، دانشگاه تهرانجمهوری اسلامی ایران
مهدی داورپناه – دانشکده مهندسی برقوکامپیوتر، دانشگاه تهرانجمهوری اسلامی ایران

چکیده:

امنیت و اطمینان 1 از عملکرد صحیح حفاظت باس بار به منظور حفظ پایداری سیستم قدرت و همچنین رفع سریع خطای شدید اهمیت بسیار زیادی دارد و به همین دلیل مناسبترین طرح حفاظت باس بار ، رله دیفرانسیل است که هر دو ویژگی فوق را بطور همزمان د ارا می باشد . اشکال عمده حفاظت است که دیفرانسیل ، اشباع هسته ترانسفورماتورجریان(CT) ممکن است در اثر آن رله به ازاء خطای خارجی عمل نماید و یا خطای داخلی را با تأخیر قطع کند . بنابراین در رله های دیفرانسیل معمولاً واحدی جهت تشخیص اشباع جهت تمایز خطای داخلی و خارجی درنظرگرفته میشود. بر در این مقاله روشهایی برای تشخیص اشباع هستهCT مبنای مشتق دوم جریان و همچنین تبدیل موجک پیشنهاد – شدهاست. بدین منظور برنامههایی در محیط نرمافزارMATLAB تهیه شده است. این روشها جهت حفاظت باس – بار 400 کیلوولت پست سیرجان مورد مطا لعه قرارگرفته اند .شبیهسازی سیستم قدرت مورد مطالعه در محیط نرم افزارEMTDC(PSCAD) انجام شده است. نتایج، نشاندهنده عملکرد رضایتبخش روشهای پیشنهادی به عنوان واحد تعیین – کننده منطق عملکرد رله دیفرانسیل باس بار برای جلوگیری ازعملکرد نادرست آن در هنگام اشباعCTاست.