سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مصطفی خانزادی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهین دبیریان – دانشجوی دکتری مدیریت ساخت
نجمه قنادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

چکیده:

پیش بینی یکی از ارکان مهم مدیریت پروژه می باشد زیرا وقتی زمان و هزینه پایان پروژه از شروع کار پیش بینی شود درواقع پروسه ای به پروژه تحمیل می شود که در یک چهارچوب خاص و با هزینه و زمان از پیش تعیین شده ای اجرا گردد. تکنیک مدییت ارزش کسب شده EVM یکی از تکنیکهای اصلی برای مدیریت پروژه محاسبه پیشرفت واقعی و پیش بینی وضعیت نهایی پروژه می باشد دراین مقاله یک روش جدید پیشگویی و تکنولوژی نوین در پیش بینی عملکرد پروژه درحوزه تصمیمگیری و مدیریت ساخت تحت عنوان روش کالمن فیلتر مطرح می شود. روش کالمن فیلتر یک چهارچوب جامع و کامل پیش گویی بوده که می توان ازاین روش به عنوان ابزاری برای پیش گویی های تکنیک مدیریت ارزش کسب شده استفاده نمود.