سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد شتاب بوشهری – کارشناس ارشد باغبانی پژوهشکده سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سیدعلی قائم مقامی – عضو هیئت علمی پژوهشکده
سیدمحمود طالبی – کارشناس باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میناب

چکیده:

میوه های انبه رقم چارک از روستای تنبانو میناب، حدود 45-40 روز پس از گرده افشانی جمع آوری و درشرایط استریل لپه های تازه تشکیل شده خارج شدند. پس از حذف محور و توده جنینی و نوسل اطراف لپه ها روی محیط کشت تغییر یافته MS دارای 50 گرم در لیتر ساکارز 2 گرم در لیتر فیتاژل و 1mg.L-1 2,4-D کشت شدند بعد از 1/5-2 ماه ریزنمونه ها به محیط کشت B5 تغییریافته دارای 30 گرم در لیتر ساکارز 2 گرم در لیتر فیتاژل و غلظتهای 2و 4 میلی گرم در لیتر هورمون BA و 5 میلی گرم در لیتر IBA بطور جداگانه منتقل شدند. در هر سه تیمار هورمونی نمونه ها کالوس تولید کردند. اما در محیط کشت حاوی 2 میلی گرم در لیتر BA جنین های سوماتیکی با لپه های کوچک سفید رنگ بطور مستقیم از سطح خارجی لپه ها مشاهده شدند.