سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی علی نژاد – شرکت برق منطقه ای مازندران، دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
مهرداد احمدی کمرپشتی – کارشناس ارشد برق قدرت، باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر
سیداسماعیل نقیبی – شرکت برق منطق های مازندران، دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
عایشه قره توقه – شرکت برق منطقه ای مازندران، دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

چکیده:

یکی از معیارهای مهم در برنامهریزی و توسعه مناسب سیستم قدرت شناسایی پیشامدهای احتمالی شدید م یباشد. برای یک شرایط ایده آل وقتی سیستم پیشامدی را تج رب ه نکند و همه مولفه ها در سیستم به طور صحیح بهره برداری گردند ، سیستم قادر به فراهم نمودن حداکثر حاشیه مگاوات است . بروز پیشامدهای احتمالی موجب کاهش حاشیه مگاوات و به نوعی کاهش بارگذاری سیستم می شود . در این مقاله رویکردی جدید با ب هکار بردن روش پخش بارتداومی و محاسبه نقطه بارگذاری حداکثر در بروز پیشامدهای احتمالی یگانه (نظیر خروج واحد های تولیدی و خروج خط وط)، به رتبه بندی پیشامدهای احتمالی یگانه در جهت شناسایی پیشامدهای احتمالی شدید پرداخته می شود. در پی شامدهای احتمالی رتبه – بندی شده، با محاسبه حاشیه مگاوات متناظر با حداکثر بارگذاری سیستم در هر پیشامد، پیشامدهای احتمالی با % 90 تا % 100 حداکثر حاشیه مگاوات در سطح قابل قبول، % 0 تا90% حداکثر حاشیه مگاوات در سطح قابل توجه و پیشامدهای احتمالی با حاشیه مگاوات من فی در سطح غیرقابل قبول در نظر گرفته می شوند. شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزار PSAT بر روی سیستم 14 شینIEEE انجام شده و نتایج ارائه میشود