سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

عیدالمجید مصلح – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محمد رضا صادقی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

هدف این مقاله تشریج نقش نوآوری در رقابت پذیری شرکتها از نقطه نظر سیستمی و بازنگری ادبیان موجود در زمینه مدلهای تعاملی نوآوری است. سوال تحقیق در این مقاله این است که چه الگوهایی از عوامل اصلی نوآوری باعث ترویج/مانع فعالیت های نوآوری می شوند؟ یافته های این تحقیق حاکی از این مطلب است که مفاهیم ضمنی مدلهای تعاملی این است که تاکید بر پژوهش ها باید به سمت رابطه بین اجزا خلق کننده سیستمهای نوآوری در سطوح مختلف سیستم سوق پیدا کند.